A directory of Smashwords ebooks available in the PDF format.  Sample them online, then visit Smashwords to download samples or purchase the book.

Οι ατομικές τιμωρίες των επαγγελματιών στην παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική by Akrivi Dekazou Οι ατομικές τιμωρίες των επαγγελματιών στην παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική by Akrivi Dekazou April 06, 2014 Free! 39300 words Read a sample
η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να καθορίσει την έννοια των ατομικών τιμωριών στην κόλαση, το ευρύτερο πλαίσιο δημιουργίας τους, το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν και εξαπλώθηκαν, το σκοπό που εκφράζουν και την εξελικτική τους πορεία στη μνημειακή ζωγραφική της βυζαντινής και μεταβυζαντνής εποχής. ειδικότερα δίνεται έμφαση στις ατομικές τιμωρίες των επαγγελματιών.
Historia średniowiecza by Wlodzimierz Sochacki Historia średniowiecza by Wlodzimierz Sochacki Feb. 24, 2014 $3.00 42266 words Sample 10%
History of Europe and Poland in the middle ages. Written in Polish.
Die mächtigsten Frauen des Mittelalters: Königinnen, Heilige und Wikingertöterinnen von Kaiserin Theodora bis Elizabeth Tudor by Michael Rank Die mächtigsten Frauen des Mittelalters: Königinnen, Heilige und Wikingertöterinnen von Kaiserin Theodora bis Elizabeth Tudor by Michael Rank Feb. 19, 2014 $2.99 33163 words Sample 20%
Dieses Buch wird sich mit dem Leben der zehn mächtigsten Frauen des Mittelalters beschäftigen. Es wird untersucht, wie sie es fertigbrachten auf den Thron zu steigen, was ihre Leistungen so bemerkenswert machte und die Auswirkungen, die sie nach ihrem Tod auf ihre jeweiligen Gesellschaften hatten.
The Most Powerful Women in the Middle Ages: Queens, Saints, and Viking Slayers, From Empress Theodora to Elizabeth of Tudor by Michael Rank The Most Powerful Women in the Middle Ages: Queens, Saints, and Viking Slayers, From Empress Theodora to Elizabeth of Tudor by Michael Rank Feb. 19, 2014 $2.99 35015 words Sample 20%
This book will look at the ten most powerful women in the Middle Ages. It will explore how they managed to ascend the throne, what made their accomplishments so notable, and the impact they had on their respective societies after their deaths. It will also describe the historical background of these women, their cultures, and what about it helped or hindered their rise.
The Lost Towers of Florence, A Vanished Medieval Skyline by Chris Dobson The Lost Towers of Florence, A Vanished Medieval Skyline by Chris Dobson Feb. 02, 2014 Free! 4870 words Read a sample
Historian Chris Dobson's new book on the now-vanished cityscape of medieval Florence, a city dominated by hundreds of massive towers built by warring factions engaged in deadly vendettas. This short eBook is perfect for anyone visiting Florence who wants to know more about the history of this fascinating city.
The Crusades and the Soldiers of the Cross: Knights, Emperors, and Warrior Lepers from Godfrey of Bouillon to Richard the Lionheart by Michael Rank The Crusades and the Soldiers of the Cross: Knights, Emperors, and Warrior Lepers from Godfrey of Bouillon to Richard the Lionheart by Michael Rank Jan. 25, 2014 $2.99 39262 words Sample 15%
'The Crusades and the Soldiers of the Cross' is an exciting new book by best-selling author and historian Michael Rank. It explores the lives and times of the 10 most important leaders of the most interesting military campaigns in history, lasting 1095-1212. Such figures include Richard the Lionheart, Godfrey of Bouillon, Eleanor of Aquitaine, and Peter the Hermit.
Two Besagews. A Comparison of Some Surviving 15th Century Shoulder Defences by Chris Dobson Two Besagews. A Comparison of Some Surviving 15th Century Shoulder Defences by Chris Dobson Dec. 31, 2013 Free! 3256 words Read a sample
This short ebook describes certain types of 'Gothic' German and Italian shoulder armour in use in the late 15th Century.
Outlaw by Griff Hosker Outlaw by Griff Hosker Oct. 26, 2013 $3.99 90806 words Sample 15%
It is 1066 and the Saxon leadership lie dead at Senlac Hill. Only Aelfraed and his northern rebels hold out against the Norman war machine. Fighting treachery as well as Normans Aelfraed and his warriors bravely take the fight to the Normans. Forced to become outlaws they fight a rearguard action from the northern forests until William relentlessly hunts them down.
The Disobedient Queen: Katherine of Valois by Mildred Allen Butler The Disobedient Queen: Katherine of Valois by Mildred Allen Butler Sep. 25, 2013 $2.99 44168 words Sample 20%
Katherine of Valois, born a French princess, was the wife of King Henry V of England, the mother of Henry VI, and ultimately the grandmother of Henry VII, the first Tudor king. In view of the current widespread interest in the Tudors, young adult readers will be fascinated by the story of the widowed Queen who fell in love with—and secretly married—the commoner who gave that dynasty its name.
Broken Reed: The Lords of Gower and King John by Ann Marie Thomas Broken Reed: The Lords of Gower and King John by Ann Marie Thomas Sep. 01, 2013 $3.99 10452 words Sample 15%
King John's brutal treatment of William de Breos led to rebellion by many of the great barons and was the final spark that lit the fire of Magna Carta.
Name Your Medieval Character: Medieval Christian Names (12th-13th Centuries) by Joyce DiPastena Name Your Medieval Character: Medieval Christian Names (12th-13th Centuries) by Joyce DiPastena Aug. 06, 2013 $2.99 7045 words Sample 20%
Medieval author Joyce DiPastena is always on the lookout for authentic medieval names for her characters. This book is a compilation of her 30-plus years of research into medieval Christian names. Here you will find over 800 female names and over 1500 male names. This book will prove a treasure trove for historical fiction writers, fantasy writers, gamers, or anyone who just enjoys names!
Book IV. The Diversity of European Spiritual Histories by Roland Maes Book IV. The Diversity of European Spiritual Histories by Roland Maes May 15, 2013 $3.99 41251 words Sample 20%
"The Diversity of European Spiritual Histories" reviews the factors that have favoured or impeded the progress of Europe toward civilisation, analyses the contributions of the three main religions that have influenced this progress and verifies that the Franks rejected the monism advocated by Christianity, in favour of material benefits.
In the Shadow of Empires by Sir Jens In the Shadow of Empires by Sir Jens April 28, 2013 $3.99 34878 words Sample 10%
In the Shadow of Empires is an easily accessible account of the historic Vlad Dracula, the events he shaped and the events that shaped him. The narrative follows Vlad Dracula from cradle to grave and specifically avoids discussing vampires, apart from where it is absolutely necessary to link the historic person to nineteenth century fiction writing.
Lisia: Vortigern's Island by Charles Parkinson Lisia: Vortigern's Island by Charles Parkinson April 03, 2013 $9.99 111539 words Sample 20%
This book is about the ancient and early medieval history of Guernsey and the other Channel Islands, set in the wider context of north-west Europe. The Channel Islands were of religious significance to the surrounding areas of north-west France (Armorica) in ancient times, and were also important links in the trade route for tin and other metals of British origin.
Secret Genealogy II, The Jewish Roots of Our Christian Ancestors by Suellen Ocean Secret Genealogy II, The Jewish Roots of Our Christian Ancestors by Suellen Ocean Nov. 26, 2012 $2.99 23668 words Sample 20%
Secret Genealogy II takes a look into the meanings of names in our family trees. This mesmerizing trail delves into the contradictions of American surnames. When it comes to genealogy, why do families have so many secrets? Why did the family hide their original surname? Why did they change it? Secret Genealogy II helps you answer those questions.
Outlaw, Warrior, Leader: The Early Life of Ralph Stafford by Jack Richard Eddy Outlaw, Warrior, Leader: The Early Life of Ralph Stafford by Jack Richard Eddy Nov. 20, 2012 Free! 5494 words Read a sample
Ralph de Stafford, the first earl of Stafford, was one of the most powerful men in fourteenth century England. He was a veteran of the Hundred Years War, a respected military commander and an advisor to two Kings. What is less well known is that his early life had more than its fair share of troublemaking, including an audacious escape from the Tower of London that briefly made him into an outlaw.
Eleanor - a requiem by Colin Stathers Eleanor - a requiem by Colin Stathers Nov. 09, 2012 $4.99 137062 words Sample 60%
Beverley, England: 1342. Fourteen years after her death, Lady Eleanor’s spirit still haunts a former Templar knight. Before the day is out, Geoffrey Jolif must lay that ghost to rest, or die in the process.
Dark Ages to the Vikings 410 to 1050 by John Ashtone Dark Ages to the Vikings 410 to 1050 by John Ashtone Oct. 30, 2012 $7.65 51265 words Sample 17%
A straightforward general & social History from 410 and the collapse of the Romans leaving and the Anglo Saxon invasions via the Vikings to Edward the Confessor 1050 and the eve of the Norman invasion, based on authoritative sources of Dark Ages England and its emergence into a Nation amid the turmoil of the Viking raids, this book will delight. Written in an easy to read gripping style
The Trail of Gnosis: A Lucid Exploration of Gnostic Traditions by Judith Mann The Trail of Gnosis: A Lucid Exploration of Gnostic Traditions by Judith Mann July 23, 2012 $14.99 47970 words Sample 20%
Revised 4th Edition. The Trail of Gnosis relates the profound impact of The Inquisition and The Albigensian Crusade on gnostic Catharism and unravels many of the mysteries surrounding sacred gnostic sites of Europe. The author shares significant insight into historic influences and spiritual threads connecting gnostic groups from the 4th to 15th centuries, from China to France.
The Page of Cups by Tim Belcher The Page of Cups by Tim Belcher June 12, 2012 $3.99 18517 words
Want to make mead (honey wine), don't know how, find all other texts dry and boring? Spice a little humor into your cup and brew a tasty batch the sarcastic way. Illustrated, illuminated with humor, and informative.
Alina, The White Lady of Oystermouth by Ann Marie Thomas Alina, The White Lady of Oystermouth by Ann Marie Thomas March 28, 2012 $3.99 9754 words Sample 20%
Alina de Breos' husband seizes the Lordship of Gower in an attempt to protect her inheritance. This rebellion which starts in 1320, gathers other barons in a country-wide uprising against a weak and distrusted king.
Наследие татар by Galy Yenikeyev Наследие татар by Galy Yenikeyev Feb. 18, 2012 $2.00 23951 words Sample 10%
Целью данной книги является краткое описание подлинной истории татар (до XVIII века) в наиболее доступном изложении. Книга написана на основе содержания предыдущих работ независимого татарского историка Г. Еникея по истории татарского народа, и издана при всемерной поддержке его единомышленников и читателей. Авторы книги - Гали Еникеев и Шихаб Китабчы.